Asia Broadcasting Television Co.,Ltd.


Maxagro TV สามรถรับชมได้ทาง PSI และ Big4 ช่อง 139


Maxagro TV สถานีเกษตรรู้ เพื่อรวย เป็นสถานี ที่จะมาเป็นผู้ช่วยเหลือเกษตรไทยทางด้านความรู้ ทางด้านเกษตรผ่านรายการสถานนีซึ่งมีเป้าหมายให้กลุ่มเกษตรผู้มีรายได้น้อย ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถรับชมได้ทาง PSI และ Big4 ช่อง 139