Asia Broadcasting Television Co.,Ltd.


นายณัฐ รองสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชีย บรอดคาสติ้ง เทเลวิชั่น จำกัด

นายณัฐ  รองสวัสดิ์  รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอเชีย บรอดคาสติ้ง เทเลวิชั่น จำกัด
เข้าร่วมเสวนาความร่วมมือไตรภาคี เพื่อกำกับดูแลกันเองในกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 1
ภายใต้หัวข้อ “จรรยาบรรรณการผลิตและเผยแพร่รายการเกมส์โชว์และเรียลลตี้โชว์”
ในวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ